Medyczne Studium Zawodowe

Napisz do nas:sekretariat@msz.czest.pl

Zadzwoń:34 361-33-95

Medyczne Studium
Zawodowe w Częstochowie

Kierunki Zawodowe w MSZ

Działamy bez dnia przerwy od 2004 roku. Od tego czasu wykształciliśmy blisko 3500 absolwentów, a blisko 100% naszych słuchaczy pozytywnie zdaje egzaminy państwowe.

Asystentka Stomatologiczna - symbol cyfrowy zawodu 325101

Czas trwania nauki: 1 rok
Uzyskany tytuł: Asystentka stomatologiczna

Dokumenty:

Program zajęć obejmuje:

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Psychologia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia
 • Podstawy mikrobiologii
 • Farmakologia
 • Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Zajęcia praktyczne - I i II semestr
 • Praktyka zawodowa - II semestr - 2 tygodnie

Przykładowe zadania asystentki stomatologicznej to:

 • współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów
 • opieka nad gabinetem stomatologicznym
 • współdziałanie z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki
 • przygotowanie pacjentów do zabiegów
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne,
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Perspektywy zawodowe asystentki stomatologicznej:

 • wszelkiego typu poradnie stomatologiczne
 • gabinety stomatologiczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • kliniki i poradnie dentystyczne
 • oddziały chirurgii szczękowej
 • zespoły implantologiczne

Higienistka Stomatologiczna - symbol cyfrowy zawodu 325102

Czas trwania nauki: 2 lata
Uzyskany tytuł: Higienistka stomatologiczna

Ukończenie kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej.

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do samodzielnego
prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i profilaktyki
stomatologicznej oraz wykonywania określonych czynności i
zabiegów higieniczno- profilaktycznych i leczenia pod
kierunkiem lekarza stomatologa w kraju jak i w państwach Unii
Europejskiej.

Dokumenty:

Program zajęć obejmuje:

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Psychologia
 • Anatomia, fizjologia i fizjopatologia
 • Anatomia i fizjologia narządu żucia
 • Patologia narządu żucia
 • Farmakologia
 • Mikrobiologia
 • Propedeutyka stomatologii
 • Pracownia propedeutyki stomatologii
 • Promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej edukacji zdrowotnej
 • Pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej
 • Zdrowie publiczne
 • Informatyka i technika komputerowa
 • Zajęcia praktyczne – II, III, IV semestr
 • Praktyka zawodowa – IV semestr- 3 tygodnie

Przykładowe zadania higienistki stomatologicznej to:

 • organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach)
 • samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno- leczniczych w gabinecie stomatologicznych (wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, scaling ręczny i piezoelektryczny, kiretaż, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej
 • wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży
 • pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury
 • współdziałanie w akcjach propagandowo - profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami
 • uczestniczenie w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej, bądź prowadzenie tej działalności
 • dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia

Perspektywy zawodowe higienistki stomatologicznej:

 • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • poradnie i kliniki dentystyczne
 • gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Szkoła prowadzi również wykłady, szkolenia, seminaria i kursy medyczne dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji. Prowadzone są przez doświadczoną kadrę.

Kursy umożliwiają poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Szkoła wydaje zaświadczenia ukończenia kursów oraz certyfikaty honorowane zarówno w kraju jak i w państwach UE.

Więcej w zakładce KURSY

Aystent osoby niepełnosprawnej - symbol cyfrowy zawodu 346[02]

Czas trwania nauki: 1 rok Uzyskany tytuł: Asystent osoby niepełnosprawnej

Absolwent naszej szkoły aktywnie współpracując z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyni się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent będzie prowadzić rehabilitację środowiskową, której głównym założeniem jest świadczenie usług osobom. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty:

Program zajęć obejmuje:

 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Polityka społeczna
 • Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
 • Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

Przykładowe zadania asystentki osoby niepełnosprawnej to:

 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
 • doradzanie w zakresie usług medycznych
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
 • planowanie, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej
 • współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego
 • wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji
 • dokonywania prawidłowej kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji

Perspektywy zawodowe asystentki osoby niepełnosprawnej:

 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • kluby samopomocy
 • ośrodki wsparcia
 • świetlice terapeutyczne
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych
 • prywatne praktyki pracy socjalnej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej mające kontrakty z Narodowym Funduszem zdrowia
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki poradnictwa rodzinnego
 • szpitale specjalistyczne

Opiekunka dziecięca - symbol cyfrowy zawodu 513[01]

Czas trwania nauki: 2 lata
Uzyskany tytuł: Opiekunka dziecięca

Absolwent naszej szkoły posiada pełną, nowoczesną wiedzę niezbędną
do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę i
umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi
dziećmi. Przygotowanie do pracy z dzieckiem przewlekle chorym,
niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju.

Absolwenci posiadają również gruntowną wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne które są podstawą pracy w zawodzie.

Dokumenty:

Program zajęć obejmuje:

 • Wychowanie fizyczne
 • Medycyna zapobiegawcza
 • Anatomia i fizjologia dziecka
 • Psychologia z elementami pedagogiki i socjologii
 • Pielęgnowanie dziecka
 • Wychowanie dziecka
 • Wychowanie techniczne
 • Wychowanie plastyczne
 • Wychowanie muzyczne
 • Literatura dziecięca
 • Zajęcia praktyczne - I, II, III, IV semestr
 • Praktyka zawodowa – IV semestr - 4 tygodnie

Przykładowe zadania opiekunki dziecięcej :

 • Dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach domowych oraz sprawowanie tymczasowej opieki nad dziećmi opuszczonymi lub pielęgniarskiej nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo
 • Stymulowanie rozwoju psychicznego dziecka
 • Prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjne dzieciom
 • Pielęgnowanie i wychowanie dziecka

Perspektywy zawodowe opiekunki dziecięcej :

 • Żłobki
 • Przedszkola
 • Domy małego dziecka
 • Sanatoria
 • Dziecięce oddziały szpitalne
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Środowisko domowe dziecka (profesjonalna opiekunka dziecięca)
 • W charakterze au-pair w krajach UE
 • Interwencyjne placówki opiekuńcze
 • Rodzinne domy dziecka
 • Pogotowia opiekuńcze
 • Domy dziecka

Opiekunka środowiskowa - symbol cyfrowy zawodu 346[03]

Czas trwania nauki: 1 rok Uzyskany tytuł: Opiekunka środowiskowa

Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest przygotowanie do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób samotnych, przewlekle chorych, i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Dokumenty:

Program zajęć obejmuje:

 • Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychopatologii
 • Polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy oraz ochroną zdrowia w Polsce
 • Wybrane zagadnienia z metodyki z ludźmi niepełnosprawnymi
 • Problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania
 • Podstawy prawa
 • Wybrane elementy organizacji i zarządzania
 • Pierwsza pomoc
 • Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska
 • Higiena żywienia
 • Metodyka organizacji czasu wolnego
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i rehabilitacji
 • Język migowy
 • Elementy informatyki
 • Wybrane umiejętności interpersonalne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zajęcia praktyczne- I, II semestr
 • Trening integracyjny- I semestr
 • Zblokowana praktyka zawodowa -II semestr

Przykładowe zadania opiekunki środowiskowej :

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych- robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
 • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawa podopiecznego

Perspektywy zawodowe opiekunki środowiskowej:

 • Domy Pogodnej Starości
 • Środowisko domowe podopiecznych
 • Placówki Paliatywne Domy dla przewlekle chorych
 • Domy samotnej Matki
 • Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Technik Farmaceutyczny - symbol cyfrowy zawodu 321301

Czas trwania nauki: 2 lata Uzyskany tytuł: Technik Farmaceutyczny

Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w aptekach, hurtowniach, wytwórniach i innych zakładach farmaceutycznych oraz sklepach zielarskich i zielarsko-drogeryjnych. Może podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej a także prowadzić analizę i kontrolę leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych. Może też organizować pracę punktu aptecznego oraz być kierownikiem punktu aptecznego jeśli posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych oraz prowadzić sklepy zielarsko-medyczne.

Dokumenty:

Program zajęć obejmuje:

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Psychologia
 • Farmakognozja
 • Farmakologia z elementami chemii leków
 • Technologia postaci leków
 • Analiza leków
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia praktyczne II, III semestr
 • Praktyki zawodowe IV semestr – 4 tygodnie

Przykładowe zadania Technika Farmaceutycznego :

 • Przyrządzanie wszystkich form leków recepturowych nie zawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • posługiwanie się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
 • posługiwanie się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • posługiwanie się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • rozróżnianie podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci w jakich są wytwarzane
 • charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku
 • przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zależności od ich formy, składu i właściwości, zgodnie z zaleceniami wytwórcy
 • dobieranie opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji czynnej oraz postaci
 • współuczestniczenie w prowadzeniu analiz laboratoryjnych
 • przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi

Perspektywy zawodowe Technika Farmaceutycznego:

 • Apteki ogólnodostępne
 • Apteki szpitalne
 • Apteki zakładowe
 • Sklepy zielarsko-medyczne
 • Sklepy zielarsko-drogeryjne
 • Sklepy ze sprzętem medycznym
 • Hurtownie farmaceutyczne
 • Laboratoria przemysłu farmaceutycznego
 • Zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego
 • Laboratoria chemiczne przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, kosmetycznego i spożywczego
 • Punkty apteczne
 • Laboratoria naukowo-badawcze i toksykologiczne
 • Stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • Inspekcja farmaceutyczna

Technik Farmaceutyczny - symbol cyfrowy zawodu 321301

Czas trwania nauki: 2,5 roku Uzyskany tytuł: Technik dentystyczny

Jeżeli posiadasz zdolności manualne i lubisz prace wymagające precyzji, technik dentystyczny jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku konstrukcje protetyki dentystycznej, nie będą miały już dla Ciebie żadnych tajemnic. Natomiast Twoja ekspertyza w pracach laboratoryjnych zostanie zauważona przez każdego lekarza stomatologa.

W ramach zajęć:

 • poznasz działanie protez protetycznych
 • nauczysz się obsługi niezbędnego oprogramowania
 • wykonasz samodzielnie wzorniki zgryzowe
 • zaprojektujesz konstrukcje protetyczne
 • dowiesz się jak wykonywać narzędzia rehabilitacji narządu żucia
 • zapoznasz się z budową i naprawą aparatów ortodontycznych
 • udokumentujesz prowadzone prace
 • poznasz budowę i technikę naprawy uzupełnień protetycznych
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą m.in. anatomii, czy fizjologii człowieka
 • przećwiczysz własne umiejętności na praktykach zawodowych

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź dlaczego warto złożyć aplikację właśnie do Nas.
Ilość miejsc na kierunku ograniczona!

Czas trwania nauki: 2,5 roku Uzyskany tytuł: Technik elektroradiolog

Jeżeli jesteś osobą bardzo spotrzegawczą, posiadającą wyboraźnie przestrzenną i lubisz prace wymagające aktywności ruchowej, technik elektroradiolog jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku możesz wykonywać zdjęcia rentgenowskie, oraz samodzielnie oceniać ich jakość, w wielu odpowiednio wyposażonych placówkach medycznych.

W ramach zajęć:

 • poznasz działanie urządzeń obrazowania rentegenowskiego
 • nauczysz się obsługi niezbędnego sprzętu
 • samodzielnie przetestujesz działanie specjalistycznych aparatów
 • dowiesz się jak prawidłowo oceniać jakość wykonanych zdjęć
 • zapoznasz się z budową aparatów radiologicznych
 • zobaczysz procedury przygotowania pacjenta do zabiegu
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą m.in. anatomii, czy radiodiagnostyki
 • przećwiczysz własne umiejętności na praktykach zawodowych

Do zadań technika elektroradiologii należy:

 • korzystanie z wiedzy z zakresu nauk medycznych;
 • komunikowanie się z pacjentem;
 • współpraca z zespołem terapeutycznym;
 • przygotowywanie stanowiska pracy oraz sprzętu i aparatury medycznej do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • planowanie prac na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów;
 • układanie pacjenta do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • prowadzenie dokumentacji badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 • użytkowanie aparatur do badań naczyniowych;
 • współuczestniczenie w badaniu ultrasonograficznym;
 • wykonywanie badań w pracowni tomografii komputerowej;
 • zabezpieczanie pacjenta i otoczenia w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej;
 • udzielanie pierwszej pomocy;

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź dlaczego warto złożyć
aplikację właśnie do Nas.
Ilość miejsc na kierunku ograniczona!

Technik masażysta - symbol cyfrowy zawodu 325402

Czas trwania nauki: 2 lata
Uzyskany tytuł: Technik masażysta

Jeżeli posiadasz zdolności manualne i lubisz pracować z ludźmi, technik masażysta jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku, możesz podjąć pracę w zawodzie, który zdobywa coraz większą popularność. Rosnący trend związany z większą świadomością na zdrowego trybu życia gwarantuje pewny zawód!

Program zajęć obejmuje:

 • poznasz tajniki masażu rehabilitacyjnego, oraz leczniczego
 • nauczysz się dostosowywania techniki masażu do pacjenta
 • dowiesz się jak wykonywać prawidłowy masaż u sportowców
 • masaż kosmetyczny nie będzie miał już dla Ciebie tajemnic
 • przetestujesz narzędzia stosowane podczas masażu
 • nauczysz się bezbłędnie planować przeprowadzane zabiegi
 • zdobędziesz wiedzę na temat każdej czynności związanej z pracą technika masażysty
 • przećwiczysz własne umiejętności na praktykach zawodowych

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź dlaczego warto złożyć aplikację właśnie do Nas.
Ilość miejsc na kierunku ograniczona!

Czas trwania nauki: 1 rok
Uzyskany tytuł: Opiekun medyczny

Jeżeli lubisz pracować z osobami, którym możesz pomóc, a opieka nad innymi to Twoja druga natura opiekun medyczny jest zawodem idealnym dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku możesz nieść pomoc chorym i osobom niesamodzielnym w ośrodkach zdrowia, oraz placówkach medycznych.

Program zajęć obejmuje:

 • poznasz możliwości opieki nad osobą chorą
 • zobaczysz jak wykonywać podstawowe zabiegi higieniczne
 • nauczysz się zapewniania niezbędnego wsparcia emocjonalnego
 • zapoznasz się z zabiegami, w których możesz pomóc pielęgniarce podczas opieki
 • dowiesz się jak diagnozować problemy związane z opieką osoby chorej
 • sprawdzisz skuteczne metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach
 • udokumentujesz prowadzone zabiegi
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą m.in. anatomii, czy fizjologii człowieka
 • przećwiczysz własne umiejętności na praktykach zawodowych

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź dlaczego warto złożyć aplikację właśnie do Nas.
Ilość miejsc na kierunku ograniczona!

Czas trwania nauki: 2 lata Uzyskany tytuł: Technik usług kosmetycznych

Jeżeli lubisz pracować z ludźmi, oraz masz duże poczucie estetyki technik usług kosmentycznych jest dla Ciebie idealnym kierunkiem. Po ukończeniu kierunku zostaniesz ekspertem w dziedzinie pięknej i zdrowej skóry.

Program zajęć obejmuje:

 • poznasz zasady pielęgnacji ciała
 • dowiesz się jak profesjonalnie zdiagnozować zdrowie skóry
 • odkryjesz tajniki najbardziej popularnych zabiegów kosmetycznych
 • sprawdzisz jak dobierać najlepsze preparaty kosmetyczne
 • zobaczysz jak dobrać najbardziej odpowiedni makijaż do każdej okazji
 • usłyszysz o najnowszych trendach w kosmetyce i pielęgnacji ciała
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą m.in. anatomii, oraz dermatologii
 • przećwiczysz własne umiejętności na praktykach zawodowych

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź dlaczego warto złożyć aplikację właśnie do Nas.
Ilość miejsc na kierunku ograniczona!

Czas trwania nauki: 2 lata
Uzyskany tytuł: Terapeuta zajęciowy

Jeżeli charakteryzuje Cię wysoka życzliwość, jesteś osobą samodzielną i lubisz pracę z ludźmi, terapeuta zajęciowy jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu możesz pomagać potrzebujacym w hospicjach, domach opieki, placówkach zdrowotnych, czy sanatoriach.

Program zajęć obejmuje:

 • poznasz najlepsze metody motywowania osób do udziału w rehabilittacji
 • nauczysz się pełnej organizacji zajęć terapeutycznych
 • sprawdzisz jak tworzyć efektywne programy terapii
 • zobaczysz techniki wspierania zajęć rehabilitacyjnych i leczniczych
 • dowiesz się jak najlepiej sprawdzać przebieg terapii
 • zapoznasz się z różnymi formami prowadzenia zajęć
 • udokumentujesz prowadzone terapie
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą m.in. anatomii, czy rehabilitacji
 • przećwiczysz własne umiejętności na praktykach zawodowych

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź dlaczego warto złożyć aplikację właśnie do Nas.
Ilość miejsc na kierunku ograniczona!

Czas trwania nauki: 1 rok
Uzyskany tytuł: Sekretarka medyczna

Jeżeli jesteś osobą zorganizowaną i odpowiedzialną, a swoją przyszłość wiążesz z branżą medyczną jest to zawód idealny dla Ciebie. Kończąc kierunek możesz podjąć pracę w szpitalu, przychodzi, gabinecie lekarskim, firmie medycznej.

Program zajęć obejmuje:

 • poznasz skuteczne sposoby zarządzania sekretariatem w placówce medycznej
 • nauczysz się efektywnej organizacji pracy
 • zapoznasz się z funkcjonowaniem firmy medycznej
 • dowiesz się jak organizować zebrania, konferencje medyczne
 • poznasz zasady prawidłowo prowadzonej dokumentacji
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu najistotniejszych zagadnień medycznych
 • przećwiczysz własne umiejętności na praktykach zawodowych

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź dlaczego warto złożyć aplikację właśnie do Nas.
Ilość miejsc na kierunku ograniczona!

Czas trwania nauki: 1 rok
Uzyskany tytuł: Rejestratorka medyczna

Jeżeli lubisz pracować z ludźmi i jesteś osobą zorganizowaną, wiążącą swoją przyszłość z branżą medyczną, rejestratorka medyczna jest zawodem idealnym dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku możesz pracować w szpitalach, klinikach, oraz przychodniach.

Program zajęć obejmuje:

 • poznasz zasady prowadzenia profesjonalnej rejestracji pacjentów
 • zobaczysz jak skutecznie prowadzić dokumentacje medyczną
 • nauczysz się wykonywać kalkulacje finansowe
 • zapoznasz się z zabiegami funkcjonowaniem placówki medycznej
 • dowiesz się jak efektywnie współpracować z lekarzami
 • sprawdzisz jak najlepiej doradzać pacjentom w zakresie wyboru odpowiedniego specjalisty
 • zdobędziesz wiedzę o działaniu rejestracji w różnych placówkach
 • przećwiczysz własne umiejętności na praktykach zawodowych

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź dlaczego warto złożyć aplikację właśnie do Nas.
Ilość miejsc na kierunku ograniczona!

Technik ortopeda - symbol cyfrowy zawodu 321403

Czas trwania nauki: 2 lata
Uzyskany tytuł: technik ortopeda

Dokumenty:

Program zajęć obejmuje:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Język obcy w ortopedii
 • Zarys psychologii
 • Język migowy
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii
 • Biomechanika ortopedyczna
 • Technologia obróbki materiałów
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Zarys kinezyterapii
 • Technika ortopedyczna
 • Praktyka zawodowa

Przykładowe zadania technika ortopedy to:

 • projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji;
 • współuczestniczenie we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny;
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych;
 • dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych;
 • czytanie i sporządzanie rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej;
 • pobieranie miar, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych;
 • wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
 • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;

Perspektywy zawodowe technika ortopedy:

 • zakłady wytwórcze i naprawcze przedmiotów ortopedycznych;
 • przykliniczne, przyszpitalne, przysanatoryjne zakłady wytwórcze przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • poradnie zaopatrzenia ortopedycznego;
 • zakłady naukowo-badawcze przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych;
 • oddziały szpitalne i przychodnie

Technik Sterylizacji Medycznej - symbol cyfrowy zawodu 321104

Czas trwania nauki: 1 rok
Uzyskany tytuł: Technik sterylizacji medycznej

Dokumenty:

Program zajęć obejmuje przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w branży medycznej
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Łączna liczba godzin
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Przykładowe umiejętności absolwenta:

 • Dezynfekcja i sterylizacja w placówkach służby zdrowia i gabinetach kosmetycznych
 • Obsługa urządzeń do sterylizacji.
 • Dodatkowo, w naszej szkole absolwent uzyskuje umiejętności w zakresie asystowania lekarzowi stomatologowi, przygotowania gabinetu stomatologicznego do pracy i prowadzenia dokumentacji pacjenta w gabinecie stomatologicznym

Perspektywy zawodowe dla technika sterylizacji medycznej:

 • gabinety stomatologiczne
 • centralne sterylizatornie
 • pracownie endoskopowe
 • sterylizatornie na bloku operacyjnym
 • gabinety kosmetyczne

Zapisz się na newsletter!